Przejdź do treści
Baner główny
2
3
Przejdź do stopki

Regulamin funkcjonowania w czasie pandemii

Treść

Regulamin funkcjonowania

Szkoły Podstawowej w Królowej Polskiej

w czasie pandemii od dnia 1.09.2021 r.

(Opracowano na podstawie wytycznych Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego dla  szkół podstawowych i ponadpodstawowych – tryb stacjonarny).

 

§ 1. 1. W Szkole Podstawowej w Królowej Polskiej organizacja zajęć edukacyjnych odbywa się w formie stacjonarnej.

2. Regulaminowi podlegają zasady organizacji zajęć uczniów na terenie szkoły i obiektów szkolnych.

3. Regulamin       dotyczy       nauczycieli,       uczniów       i      ich       rodziców/opiekunów oraz pracowników administracji i obsługi Szkoły Podstawowej w Królowej Polskiej. Znajomość regulaminu i podstawowych zasad bhp jest warunkiem odpowiedzialnej pracy każdego nauczyciela i personelu szkoły.

4. W trosce o bezpieczeństwo uczniów, pracowników szkoły i ich najbliższych wprowadza się następujące zasady funkcjonowania szkoły w czasie epidemii:

I. W zakresie organizacji zajęć:

 1. do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy nie został nałożony na niego obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej,
 2. rekomenduje się, o ile to możliwe, ograniczenie korzystania z transportu publicznego na rzecz pojazdów prywatnych, przemieszczania się pieszo oraz środkami indywidualnymi z zachowaniem zasad bezpieczeństwa (rower, hulajnoga),
 3. uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy nie został nałożony na nich obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej,
 4. w drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej,
 5. wchodząc do budynku szkoły należy zdezynfekować ręce zgodnie z instrukcję użycia środka dezynfekującego, wszyscy mają możliwość skorzystania z płynu do dezynfekcji rąk, rekomenduje się, aby uczniowie po przyjściu do szkoły w pierwszej kolejności myli ręce wodą z mydłem,
 6. opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do budynku szkoły lub na teren szkoły, zachowując zasady:
 • jeden opiekun z dzieckiem/dziećmi,
 • dystans od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
 • dystans od pracowników szkoły min. 1,5 m,
 • opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących zasad związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli, m.in. stosować środki ochronne w postaci maseczek oraz dezynfekować ręce lub użyć rękawiczek jednorazowych.
 1. rodzice mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w maseczki do zastosowania                               w przestrzeni publicznej (zgodnie z aktualnymi przepisami prawa) oraz w przestrzeni wspólnej szkoły, gdy nie ma możliwości zachowania dystansu,
 2. w przestrzeni wspólnej obowiązkowe jest stosowanie maseczek przez uczniów,
 3. w szkole mogą przebywać osoby z zewnątrz, tylko bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej i są one zobowiązane do zastosowania środków ochronnych (maseczki), zachowania dystansu od innych osób (min. 1,5 m) oraz przebywania w wyznaczonych obszarach szkoły, a dodatkowo zaleca się dezynfekcję rąk lub użycie rękawiczek jednorazowych,
 4. w celu szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia stosowane są techniki komunikacji na odległość,
 5. szkoła na wyposażeniu posiada termometr bezdotykowy, który jest dezynfekowany każdorazowo po użyciu,
 6. jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych (w szczególności temperatura powyżej 38°c, kaszel, duszności), w takim przypadku uczeń jest odizolowany w odrębnym pomieszczeniu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomieni są rodzice o konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu),
 7. w miarę możliwości szkoła zapewnia taką organizację pracy i jej koordynację, która umożliwia zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły, szczególnie w miejscach wspólnych, i ogranicza gromadzenie się uczniów na terenie szkoły,
 8. ustala się harmonogram dnia dla danej klasy, uwzgledniający m.in.:
 • godziny przychodzenia i wychodzenia ze szkoły – uczniowie, którzy nie uczęszczają do świetlicy przychodzą do szkoły nie wcześniej niż 15 minut przed rozpoczęciem lekcji/zajęć,
 • korzystanie z przerw – uczniowie spędzają przerwy na korytarzu w maseczkach lub przy sprzyjającej pogodzie na podwórku i boisku szkolnym, w tym czasie sale lekcyjne są wietrzone,
 • korzystanie ze stołówki szkolnej:

kl. „0” i oddział przedszkolny – godz. 10.30 – w sali lekcyjnej

kl. I – VIII – godz. 10.35 –na stołówce szkolnej

 • zajęcia na boisku – decyduje nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne,
 1. w salach lekcyjnych, w których zajęcia prowadzą różni nauczyciele, rekomenduje się:
 • zachowanie odległości między stolikiem nauczyciela a ławkami uczniów, co najmniej 1,5 m, chyba, że pomiędzy stolikiem nauczyciela a ławkami uczniów znajduje się przegroda o wysokości co najmniej 1 m, licząc od powierzchni stolika,
 • przed rozpoczęciem zajęć przetarcie powierzchni dotykowych biurka chusteczkami do dezynfekcji, które są na wyposażeniu w salach lekcyjnych,
 • w miarę możliwości ograniczenie przemieszczania się nauczyciela pomiędzy ławkami uczniów,
 • w miarę potrzeby zapewnienie nauczycielowi maseczek, rękawiczek jednorazowych lub środków do dezynfekcji rąk przez pracodawcę,
 1. na terenie całej szkoły bezwzględnie obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk wodą i mydłem(po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust,
 2. przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp,
 3. sprzęt i materiały wykorzystywane podczas zajęć praktycznych jest na bieżąco czyszczony lub dezynfekowany,
 4. uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce; uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. Przybory i podręczniki można zostawiać w szkole, kiedy uczeń wraca do domu,
 5. infrastruktura szkoły, sprzęt i przybory sportowe są regularnie czyszczone z użyciem wody z detergentem lub innych środków dezynfekujących; w sali gimnastycznej podłoga jest myta przy użyciu wody z detergentem lub dezynfekowana po każdym dniu zajęć przez personel obsługowy, a używany sprzęt sportowy przez nauczyciela – po każdym jego użyciu przez daną klasę,
 6. należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie zajęć i podczas przerwy, a także w dni wolne od zajęć,
 7. zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu na terenie szkoły,
 8. rekomenduje się organizację wyjść w miejsca otwarte, np. las, tereny zielone, z zachowaniem dystansu od osób trzecich oraz zasad obowiązujących w przestrzeni publicznej. Należy unikać wyjść grupowych i wycieczek do zamkniętych przestrzeni z infrastrukturą, która uniemożliwia zachowanie dystansu społecznego,
 9. podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy zrezygnować z ćwiczeń i gier kontaktowych,
 10. uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach należy dopilnować, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawki, rzeczy,
 11. zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej,
 12. pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć do minimum kontakty z uczniami oraz nauczycielami. W przestrzeni wspólnej rekomenduje się stosowanie maseczki (najlepiej chirurgicznej),
 13. organizacja zajęć pozalekcyjnych jest w małych grupach lub w oddziałach klasowych, z zachowaniem ograniczeń, zakazów i nakazów przeciwepidemicznych. Przed rozpoczęciem i po zakończeniu tych zajęć następuje mycie i dezynfekcja powierzchni dotykowych oraz dokładne wietrzenie sal,
 14. zasady korzystania z biblioteki szkolnej oraz godziny jej pracy, uwzględniając konieczny okres 2 dni kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotekach, zgodnie z odrębnymi ustaleniami,
 15. zasady korzystania z gabinetu profilaktyki zdrowotnej oraz godziny jego pracy, uwzględniają wymagania określone w przepisach prawa oraz aktualnych wytycznych m.in. ministerstwa zdrowia i narodowego funduszu zdrowia, zgodnie z odrębnymi ustaleniami,
 16. dodatkowe środki ostrożności dotyczą funkcjonowania w szkole dzieci z chorobami przewlekłymi, podjęte w porozumieniu z ich rodzicami/opiekunami prawnymi, w tym zakresie w szczególności:
 • obowiązek zachowania dystansu podczas zajęć lekcyjnych, w świetlicy,
 • w przypadku braku możliwości zachowania dystansu w miejscach wspólnie użytkowanych, tj. podczas zajęć lekcyjnych, w świetlicy, na korytarzach, w szatni – obowiązek osłony ust i nosa maseczką,

 

 1. W zakresie higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń oraz powierzchni:
 1. przy wejściu głównym do szkoły znajduje się numer do kontaktu z inspekcją sanitarną w sprawie koronawirusa +48 22 25 00 115 oraz numery alarmowe 999, 112,
 2. wszystkie osoby trzecie, w tym rodzice uczniów, które wchodzą do szkoły, mają obowiązek dezynfekować dłonie lub zakładać rękawiczki ochronne, zakryć usta i nos maseczką oraz nie przekraczać obowiązujących stref przebywania; szkoła zapewnia regularne napełnianie dozowników z płynem do dezynfekcji,
 3. należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robili to uczniowie, w pierwszej kolejności po przyjściu do szkoły oraz szczególnie przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety; szkoła zapewnia regularne napełnianie dozowników z mydłem,
 4. dyrektor monitoruje codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur, włączników,
 5. wszyscy nauczyciele i pracownicy monitorują codzienne wietrzenie sal i korytarzy, ze szczególnym uwzględnieniem zapewnienia bezpieczeństwa uczniom w czasie, gdy okna są otwarte,
 6. w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych znajdują się plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje dezynfekcji,
 7. szkoła na bieżąco dba o czystość urządzeń sanitarnohigienicznych, w tym ich czyszczenie z użyciem detergentu lub dezynfekcję,
 8. jeżeli na terenie szkoły uczniowie i pracownicy używają masek lub rękawic jednorazowych, szkoła zapewnia miejsca/pojemniki do ich wyrzucania zgodnie z zaleceniami w tym zakresie wydanymi przez gis,
 9. sale lekcyjne są wietrzone nie rzadziej niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w sali, w tym również przed rozpoczęciem zajęć,
 10. jeżeli z pomieszczeń szkoły korzysta podmiot zewnętrzny, jest on zobowiązany do przeprowadzenia dezynfekcji pomieszczeń, użytych przyrządów i sprzętów należących do szkoły, jak również do wietrzenia tych pomieszczeń.

 

 1. W zakresie gastronomii:
 1. przy organizacji żywienia w szkole, obok warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszącymi się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, dodatkowo wprowadza się zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia pracowników:
 • szczególną uwagę należy zwrócić na utrzymanie wysokiej higieny stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców, a także higieny osobistej,
 • w przypadku kontaktu z uczniami i innymi pracownikami szkoły pracownicy gastronomii powinni stosować maseczkę (rekomendowane maseczki chirurgiczne),
 1. osobom wydającym posiłek i pracującym w punkcie wydawania posiłków zaleca się częste i dokładne mycie rąk wodą z mydłem albo dezynfekowanie osuszonych dłoni środkiem na bazie alkoholu (min. 60%),
 2. korzystanie z posiłków:
 • odbywa się w miejscach do tego przeznaczonych, zapewniających prawidłowe warunki sanitarno-higieniczne, zgodnie z zaleceniami w czasie epidemii,
 • spożywanie posiłków odbywa się w tych samych grupach i z zachowaniem dystansu,
 • odległość między stolikami powinna wynosić co najmniej 1,5 m,
 • przy zmianowym wydawaniu posiłków konieczne jest czyszczenie blatów stołów i poręczy krzeseł po każdej grupie,
 1. dzieci mogą spożywać posiłki i napoje przyniesione z domu. Posiłki mogą być przynoszone w pojemnikach prywatnych i w nich spożywane,
 2. nie organizuje się poczęstunków oraz wspólnej degustacji potraw,
 3. wielorazowe naczynia i sztućce są myte w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze min. 60°c lub wyparzane,
 4. dodatki (np. cukier, jednorazowe sztućce, wazoniki, serwetki) są wydawanie tylko bezpośrednio przez obsługę. Dania i produkty są podawane przez osobę do tego wyznaczoną/obsługę stołówki,
 5. szczególną uwagę należy zwrócić na utrzymanie wysokiej higieny mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.
 1. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników:
 1. wszyscy pracownicy są instruowani o zasadach wynikających z wytycznych oraz wprowadzonych w szkole szczegółowych rozwiązań,
 2. do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy nie mają nałożonego obowiązku kwarantanny lub izolacji domowej,
 3. w miarę możliwości podczas organizowania pracy pracownikom powyżej 60. roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają osobę do grupy tzw. podwyższonego ryzyka, należy zastosować rozwiązania minimalizujące ryzyko zakażenia,
 4. pracownicy szkoły są na bieżąco instruowani, że w przypadku wystąpienia objawów infekcji lub choroby zakaźnej powinni pozostać w domu i skontaktować się z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać poradę medyczną, z której będą wynikały dalsze czynności dla pracownika (oraz powiadomić pracodawcę o nieobecności); w razie pogarszania się stanu zdrowia należy zadzwonić pod nr 999 lub 112,
 5. w przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych, dyrektor szkoły w trybie natychmiastowym odsuwa go od wykonywanych czynności, kieruje do domu i informuje o konieczności pozostania w domu oraz kontaktu z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej (uzyskanie porady medycznej, z której będą wynikały dalsze czynności dla pracownika); w razie nagłego pogarszania się stanu zdrowia należy zadzwonić pod nr 999 lub 112,
 6. w przypadku pracowników z potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, którzy mieli kontakt z innymi osobami w szkole, dyrektor kontaktuje się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną,
 7. należy bezwzględnie zastosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego w zakresie dodatkowych działań i procedur związanych z zaistniałym przypadkiem,
 8. w szkole ustala się miejsce, w którym będzie przebywała osoba z niepokojącymi objawami sugerującymi zakażenie koronawirusem, oraz przeprowadzenie dodatkowego sprzątania zgodnie z procedurami zakładowymi, a także zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.) ,
 9. w przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły szkoła stosuje się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego,
 10. zaleca się bieżące śledzenie informacji głównego inspektora sanitarnego i ministra zdrowia dostępnych na stronach www.gov.pl/koronawirus oraz www.gis.gov.pl, a także obowiązujących przepisów prawa.

§ 2. 1. Dyrektor szkoły może zawiesić zajęcia na czas oznaczony, jeżeli ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną może być zagrożone zdrowie uczniów.

2. Zawieszenie zajęć, o którym mowa w ust. 1, może dotyczyć w szczególności:

 1. oddziału;
 2. klasy;
 3. etapu edukacyjnego lub
 4. całej szkoły

w zakresie wszystkich lub poszczególnych zajęć

3. Dyrektor szkoły może zawiesić prowadzenie zajęć w formie stacjonarnej, o którym mowa w ust. 2, po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz zgody organu prowadzącego.

§ 3. 1.W związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19 organizacja pracy Szkoły Podstawowej w Królowej Polskiej uwzględnia wytyczne MEN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych – tryb pełny stacjonarny od 1 września 2021 r., w zakresie – organizacji zajęć, higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń                        i powierzchni, gastronomii oraz postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników.

§ 4. W przypadku zawieszenia prowadzenie zajęć w formie stacjonarnej i wprowadzenia kształcenia w formie zdalnego nauczania, o którym mowa w § 2 ust. 2, organizację nauczania określają bieżące zarządzenia Dyrektora Szkoły Podstawowej w Królowej Polskiej w sprawie organizacji realizacji zadań Szkoły Podstawowej w Królowej Polskiej z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość oraz Zarządzenie nr 8/19/20 z dnia 25 marca 2020 r.

 

§ 5. 1. W okresie zawieszenia zajęć dyrektor szkoły może podjąć decyzję o wyłączeniu bezpośredniej obsługi interesantów.

2. W sytuacji, o której mowa w ust. 1, składanie wniosków i innych dokumentów, w szczególności w zakresie realizacji praw i obowiązków rodziców, uczniów, absolwentów i innych osób wynikających z przepisów oświatowych w zakresie składania wniosków i innych dokumentów, odbywa się poprzez przesłanie ich na adres poczty elektronicznej: sp.krolowapolska@vp.pl

3. Dyrektor o okolicznościach wskazanych w ust. 1 zawiadamia o tym sposobie realizacji zadań, w drodze ogłoszenia w dzienniku elektronicznym Librus.

§ 6. W celu bezpiecznego przetwarzania informacji, w tym danych osobowych na komputerach prywatnych wskazuje się następujące zasady dotyczących bezpieczeństwa danych osobowych podczas pracy zdalnej określone w zarządzeniu nr 1/18/19 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Królowej Polskiej z dnia 20 września 2018 r.
w sprawie ochrony danych osobowych w związku z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia w Szkole Podstawowej w Królowej Polskiej..

§ 7. W okresie zawieszenia zajęć pracownicy niebędący nauczycielami wykonują pracę w celu zapewnienia niezbędnego funkcjonowania szkoły zgodnie z odrębnym harmonogramem.

Sposób prezentacji Regulaminu funkcjonowania Szkoły Podstawowej w Królowej Polskiej                w czasie epidemii COVID-19:

 1. Umieszczenie     treści    dokumentu     na     stronie    internetowej     szkoły    

i zobowiązanie rodziców/uczniów do zapoznania się z nim.

 1. Przypomnienie procedur:

- uczniom- na pierwszym spotkaniu z wychowawcą

- rodzicom- na pierwszym zebraniu klasowym

 1. Zapoznanie wszystkich pracowników szkoły z treścią regulaminu.

Tryb dokonywania zmian w procedurze:

Wszelkich zmian w opracowanym regulaminie może dokonać z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Pedagogicznej Dyrektor szkoły. Wnioskodawcą zmian może być również Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna lub Rada Rodziców. Proponowane zmiany muszą być zgodne z wytycznymi MEiN, MZ i GIS oraz obowiązującym prawem.

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Królowej Polskiej

mgr Anna Dudzińska

58301