Przejdź do treści
Baner główny
2
3
Przejdź do stopki

Deklaracja dostępności

Treść

Deklaracja dostępności

Treść

Szkoła Podstawowa w Królowej Polskiej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej spkrolowapolska.kamionkawielka.pl

 • Data publikacji strony internetowej: 2021-08-02
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-19

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-08-02
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-03-19

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Anna Słaby
 • E-mail: spkp@kamionkawielka.pl
 • Telefon: 18 445-60-12

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowej w Królowej Polskiej
 • Adres: Szkoła Podsawowa w Królowej Polskiej
  Królowa Polska 1, 33-334 Kamionka Wielka 
 • E-mail: spkp@kamionkawielka.pl
 • Telefon: 18 445-60-12

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Z uwagi na ograniczenia architektoniczne budynek Szkoły Podstawowej w Królowej Polskej, 33-334 Kamionka Wielka nie spełnia wymagań Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

 

54248