Przejdź do treści
Baner główny
2
3
Przejdź do stopki

Regulamin świetlicy szkolnej

Treść

 

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ

w Szkole Podstawowej w Królowej Polskiej

Uchwalony na podstawie art. 105 ustawy z 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59)

 

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Świetlica jest integralną częścią szkoły, realizuje cele i zadania szkoły, w tym treści i działania wychowawczo-opiekuńcze zawarte w planie pracy szkoły.

Zadania w świetlicy realizowane są w oparciu o roczny plan pracy oraz tygodniowy rozkład zajęć.

Regulamin świetlicy jest zatwierdzany przez dyrektora szkoły i aktualizowany – po każdej zmianie przepisów związanych z organizacją pracy świetlicy oraz po zmianach w statucie szkoły dotyczących realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych.

Świetlica przeznaczona jest dla uczniów, którzy pozostają dłużej w szkole na wniosek rodziców lub gdy wynikną inne okoliczności wymagające zapewnienia uczniom opieki w szkole.

§2. CELE I ZADANIA ŚWIETLICY SZKOLNEJ

Zapewnienie dzieciom zorganizowanej opieki wychowawczej przed oraz po lekcjach oraz w innych zaistniałych sytuacjach.

Stworzenie warunków do nauki własnej oraz pomoc w przypadku trudności w nauce.

Rozwijanie zdolności, zainteresowań, stymulowanie do kreatywnego spędzania czasu w trakcie pobytu w świetlicy. Wspieranie twórczego myślenia.

Dbanie o poprawne relacje między wychowankami. Pomoc w nabywaniu umiejętności nawiązywania prawidłowych relacji z rówieśnikami.

Wdrażanie i rozpowszechnianie zdrowego stylu życia, upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i czystości oraz dbałości o swoje zdrowie i innych.

Organizowanie gier i zabaw ruchowych, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny.

Współpraca z rodzicami i nauczycielami dzieci uczęszczających do świetlicy szkolnej, a także z pedagogiem, psychologiem szkolnym.

§3. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE

Świetlica działa w dni pracy szkoły w godzinach od 7.30 do 8.00 oraz od 12.30 do 16.00. Rodzice / prawni opiekunowie zobowiązani są do punktualnego odbioru dziecka, w przypadku zdarzenia nagłego powodującego opóźnienie odbioru dziecka, rodzic / opiekun prawny powinien zawiadomić o tym fakcie nauczyciela-wychowawcę świetlicy do godziny 15.30. Nagminne nieprzestrzeganie punktualności w ostateczności może skutkować wypisaniem dziecka ze świetlicy.

Nad pracą świetlicy nadzór pedagogiczny sprawuje dyrektor szkoły. Nauczyciele – wychowawcy świetlicy podlegają dyrektorowi szkoły.

Uczniowie do świetlicy kwalifikowani są na podstawie kart zgłoszeń, które wypełniają rodzice. Karty zgłoszenia są do pobrania na stronie szkoły, w świetlicy lub poniżej zał.1.

Liczba uczniów w świetlicy, będąca pod opieką jednego nauczyciela-wychowawcy, nie powinna przekraczać 25.

Świetlica nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy posiadane przez dzieci w świetlicy, zarówno za ich uszkodzenia jak i zagubienia.

Uczniowie przebywający w świetlicy mają zakaz używania wszelkich urządzeń mobilnych, w innym celu niż uzasadniony kontakt z rodzicami lub opiekunami. W przypadku konieczności kontaktu z rodzicem uczeń musi ten fakt zgłosić wychowawcy świetlicy.

Dziecko ze świetlicy może być odebrane tylko przez rodziców / prawnych opiekunów oraz wyznaczone przez nich osoby wpisane do karty zgłoszenia. W wyjątkowych sytuacjach uczeń może być odebrany przez inną osobę, nie wpisaną do karty, jednak wyłącznie na podstawie pisemnego upoważnienia od rodziców/ prawnych opiekunów lub na podstawie informacji przesłanej przez dziennik Librus do wychowawcy klasy dziecka z konta rodzica/prawnego opiekuna oraz poprzez kontakt telefoniczny rodzica/opiekuna prawnego.

W przypadku samodzielnego powrotu dziecka do domu, wymagana jest pisemna zgoda rodzica / prawnego opiekuna, zgodna ze wzorem dostępnym w świetlicy oraz poniżej zał.2. W wyjątkowych sytuacjach samodzielny powrót dziecka do domu może nastąpić na podstawie informacji przesłanej przez dziennik Librus do wychowawcy klasy  z konta rodzica/prawnego opiekuna lub po kontakcie telefonicznym.

Odpowiedzialność za dziecko przejmuje nauczyciel-wychowawca świetlicy od momentu wejścia dziecka do świetlicy do momentu odbioru dziecka przez rodzica / prawnego opiekuna lub osobę wyznaczoną w karcie zgłoszenia lub samodzielnego wyjścia dziecka, w przypadku uczniów, którzy maja zgodę na samodzielne wyjście. Nauczyciele-wychowawcy świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za dziecko, które nie zgłosiło się do świetlicy.

Każda zmiana decyzji rodziców/prawnych opiekunów, dotycząca pobytu dzieci w świetlicy, musi być przekazana w formie pisemnej.

Współpraca z rodzicami odbywa się w kontakcie bezpośrednim – podczas odbioru dziecka ze świetlicy. W razie braku możliwości rozmowy, nauczyciel świetlicy będzie kontaktował się przez dziennik Librus lub telefonicznie z rodzicem / prawnym opiekunem.

Świetlica wyposażona jest w: przybory rysunkowe, malarskie, materiały papiernicze, gry planszowe, karciane, klocki, zabawki, przybory do zabaw ruchowych, sprzęt audiowizualny, sprzęt i materiały potrzebne do zajęć organizowanych w świetlicy. Za rzeczy świetlicowe zniszczone przez dziecko odpowiada rodzic/opiekun prawny.

§4. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA KORZYSTAJĄCEGO ZE ŚWIETLICY SZKOLNEJ

UCZEŃ MA PRAWO DO

właściwie zorganizowanej opieki podczas pobytu w świetlicy,

poszanowania godności osobistej i życzliwego traktowania przez nauczycieli-wychowawców świetlicy, jak i inne dzieci korzystające ze świetlicy,

ochrony przed przemocą psychiczną i fizyczną,

wyboru zajęć zgodnie ze swoimi zainteresowaniami,

doskonalenia swoich uzdolnień i zainteresowań, podejmowania twórczych działań,

wdrażania do samodzielnej nauki, uzyskania pomocy w nauce, jeśli pojawią się trudności,

korzystania z zasobów świetlicy, gier, zabawek, sprzętu.

 

UCZEŃ JEST ZOBOWIĄZANY DO

przestrzegania wewnętrznego regulaminu świetlicy, z którym jest zapoznany na początku roku szkolnego,

przestrzegania zasad współżycia w grupie i kulturalnego zachowania,

respektowania poleceń nauczyciela-wychowawcy świetlicy,

zgłoszenia wychowawcy każdego wyjścia ze świetlicy,

przebywania w miejscu, które wyznaczył wychowawca oraz nie oddalania się od grupy podczas wyjść poza salę świetlicową,

dbania o porządek, szanowania zasobów świetlicy,

ponoszenia odpowiedzialności za własne postępowanie.

§5. DOKUMENTACJA ŚWIETLICY

Regulamin świetlicy.

Roczny plan pracy świetlicy.

Tygodniowy rozkład zajęć.

Ramowy rozkład dnia zał.3.

Dziennik zajęć.

Karty zgłoszeń.

§6. ZADANIA NAUCZYCIELA – WYCHOWAWCY ŚWIETLICY

Opracowanie rocznego planu i tygodniowego rozkładu zajęć.

Prowadzenie dziennika zajęć.

Sumienne wypełnianie swoich obowiązków.

Sprawowanie opieki i zapewnienie wychowankom bezpieczeństwa.

Rozwijanie zainteresowań uczniów, umożliwienie im rozwoju, kreatywności i twórczego myślenia.

Organizowanie gier i zabaw, w tym ruchowych, zarówno w sali oraz na powietrzu.

Współpraca z Radą Pedagogiczną, psychologiem, pedagogiem, pielęgniarką szkolną oraz rodzicami.

Dbanie o estetyczny wygląd pomieszczeń świetlicowych.

Zapoznanie uczniów z wewnętrznym regulaminem świetlicy.

Uzgadnianie z przełożonymi potrzeb materiałowych świetlicy.

Informowanie o niewłaściwym zachowaniu uczniów zarówno rodziców jak i wychowawcę.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pliki do pobrania

64013