Przejdź do treści
Baner główny
2
3
Przejdź do stopki

Regulamin świetlicy szkolnej

Treść

 

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ

w Szkole Podstawowej w Królowej Polskiej

Z uwzględnieniem zapisów dotyczących pandemii covid-19

Uchwalony na podstawie art. 105 ustawy z 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59)

 

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Świetlica jest integralną częścią szkoły, realizuje cele i zadania szkoły, w tym treści i działania wychowawczo-opiekuńcze zawarte w planie pracy szkoły.

Zadania w świetlicy realizowane są w oparciu o roczny plan pracy oraz tygodniowy rozkład zajęć.

Regulamin świetlicy jest zatwierdzany przez dyrektora szkoły i aktualizowany – po każdej zmianie przepisów związanych z organizacją pracy świetlicy oraz po zmianach w statucie szkoły dotyczących realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych.

Świetlica przeznaczona jest dla uczniów, którzy pozostają dłużej w szkole na wniosek rodziców lub gdy wynikną inne okoliczności wymagające zapewnienia uczniom opieki w szkole.

§2. CELE I ZADANIA ŚWIETLICY SZKOLNEJ

Zapewnienie dzieciom zorganizowanej opieki wychowawczej przed oraz po lekcjach oraz w innych zaistniałych sytuacjach.

Stworzenie warunków do nauki własnej oraz pomoc w przypadku trudności w nauce.

Rozwijanie zdolności, zainteresowań, stymulowanie do kreatywnego spędzania czasu w trakcie pobytu w świetlicy. Wspieranie twórczego myślenia.

Dbanie o poprawne relacje między wychowankami. Pomoc w nabywaniu umiejętności nawiązywania prawidłowych relacji z rówieśnikami.

Wdrażanie i rozpowszechnianie zdrowego stylu życia, upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i czystości oraz dbałości o swoje zdrowie i innych.

Organizowanie gier i zabaw ruchowych, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny.

Współpraca z rodzicami i nauczycielami dzieci uczęszczających do świetlicy szkolnej, a także z pedagogiem, psychologiem szkolnym.

§3. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE

Świetlica działa w dni pracy szkoły w godzinach od 7.00 do 8.00 oraz od 13.00do 15.00. Rodzice / prawni opiekunowie zobowiązani są do punktualnego odbioru dziecka, w przypadku zdarzenia nagłego powodującego opóźnienie odbioru dziecka, rodzic / opiekun prawny powinien zawiadomić o tym fakcie nauczyciela-wychowawcę świetlicy do godziny 14.30. Nagminne nieprzestrzeganie punktualności w ostateczności może skutkować wypisaniem dziecka ze świetlicy.

Nad pracą świetlicy nadzór pedagogiczny sprawuje dyrektor szkoły. Nauczyciele – wychowawcy świetlicy podlegają dyrektorowi szkoły.

Uczniowie do świetlicy kwalifikowani są na podstawie kart zgłoszeń, które wypełniają rodzice. Karty zgłoszenia są do pobrania na stronie szkoły, w świetlicy lub poniżej zał.1.

Liczba uczniów w świetlicy, będąca pod opieką jednego nauczyciela-wychowawcy, nie powinna przekraczać 25.

Świetlica nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy posiadane przez dzieci w świetlicy, zarówno za ich uszkodzenia jak i zagubienia.

Uczniowie przebywający w świetlicy mają zakaz używania wszelkich urządzeń mobilnych, w innym celu niż uzasadniony kontakt z rodzicami lub opiekunami. W przypadku konieczności kontaktu z rodzicem uczeń musi ten fakt zgłosić wychowawcy świetlicy.

Dziecko ze świetlicy może być odebrane tylko przez rodziców / prawnych opiekunów oraz wyznaczone przez nich osoby wpisane do karty zgłoszenia. W wyjątkowych sytuacjach uczeń może być odebrany przez inną osobę, nie wpisaną do karty, jednak wyłącznie na podstawie pisemnego upoważnienia od rodziców/ prawnych opiekunów lub na podstawie informacji przesłanej przez dziennik Librus do wychowawcy klasy dziecka z konta rodzica/prawnego opiekuna oraz poprzez kontakt telefoniczny rodzica/opiekuna prawnego.

W przypadku samodzielnego powrotu dziecka do domu, wymagana jest pisemna zgoda rodzica / prawnego opiekuna, zgodna ze wzorem dostępnym w świetlicy oraz poniżej zał.2. W wyjątkowych sytuacjach samodzielny powrót dziecka do domu może nastąpić na podstawie informacji przesłanej przez dziennik Librus do wychowawcy klasy  z konta rodzica/prawnego opiekuna lub po kontakcie telefonicznym.

Odpowiedzialność za dziecko przejmuje nauczyciel-wychowawca świetlicy od momentu wejścia dziecka do świetlicy do momentu odbioru dziecka przez rodzica / prawnego opiekuna lub osobę wyznaczoną w karcie zgłoszenia lub samodzielnego wyjścia dziecka, w przypadku uczniów, którzy maja zgodę na samodzielne wyjście. Nauczyciele-wychowawcy świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za dziecko, które nie zgłosiło się do świetlicy.

Każda zmiana decyzji rodziców/prawnych opiekunów, dotycząca pobytu dzieci w świetlicy, musi być przekazana w formie pisemnej.

Współpraca z rodzicami odbywa się w kontakcie bezpośrednim – podczas odbioru dziecka ze świetlicy. W razie braku możliwości rozmowy, nauczyciel świetlicy będzie kontaktował się przez dziennik Librus lub telefonicznie z rodzicem / prawnym opiekunem.

Świetlica wyposażona jest w: przybory rysunkowe, malarskie, materiały papiernicze, gry planszowe, karciane, klocki, zabawki, przybory do zabaw ruchowych, sprzęt audiowizualny, sprzęt i materiały potrzebne do zajęć organizowanych w świetlicy. Za rzeczy świetlicowe zniszczone przez dziecko odpowiada rodzic/opiekun prawny.

§4. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA KORZYSTAJĄCEGO ZE ŚWIETLICY SZKOLNEJ

UCZEŃ MA PRAWO DO

właściwie zorganizowanej opieki podczas pobytu w świetlicy,

poszanowania godności osobistej i życzliwego traktowania przez nauczycieli-wychowawców świetlicy, jak i inne dzieci korzystające ze świetlicy,

ochrony przed przemocą psychiczną i fizyczną,

wyboru zajęć zgodnie ze swoimi zainteresowaniami,

doskonalenia swoich uzdolnień i zainteresowań, podejmowania twórczych działań,

wdrażania do samodzielnej nauki, uzyskania pomocy w nauce, jeśli pojawią się trudności,

korzystania z zasobów świetlicy, gier, zabawek, sprzętu.

 

UCZEŃ JEST ZOBOWIĄZANY DO

przestrzegania wewnętrznego regulaminu świetlicy, z którym jest zapoznany na początku roku szkolnego,

przestrzegania zasad współżycia w grupie i kulturalnego zachowania,

respektowania poleceń nauczyciela-wychowawcy świetlicy,

zgłoszenia wychowawcy każdego wyjścia ze świetlicy,

przebywania w miejscu, które wyznaczył wychowawca oraz nie oddalania się od grupy podczas wyjść poza salę świetlicową,

dbania o porządek, szanowania zasobów świetlicy,

ponoszenia odpowiedzialności za własne postępowanie.

§5. DOKUMENTACJA ŚWIETLICY

Regulamin świetlicy.

Roczny plan pracy świetlicy.

Tygodniowy rozkład zajęć.

Ramowy rozkład dnia zał.3.

Dziennik zajęć.

Karty zgłoszeń.

§6. ZADANIA NAUCZYCIELA – WYCHOWAWCY ŚWIETLICY

Opracowanie rocznego planu i tygodniowego rozkładu zajęć.

Prowadzenie dziennika zajęć.

Sumienne wypełnianie swoich obowiązków.

Sprawowanie opieki i zapewnienie wychowankom bezpieczeństwa.

Rozwijanie zainteresowań uczniów, umożliwienie im rozwoju, kreatywności i twórczego myślenia.

Organizowanie gier i zabaw, w tym ruchowych, zarówno w sali oraz na powietrzu.

Współpraca z Radą Pedagogiczną, psychologiem, pedagogiem, pielęgniarką szkolną oraz rodzicami.

Dbanie o estetyczny wygląd pomieszczeń świetlicowych.

Zapoznanie uczniów z wewnętrznym regulaminem świetlicy.

Uzgadnianie z przełożonymi potrzeb materiałowych świetlicy.

Informowanie o niewłaściwym zachowaniu uczniów zarówno rodziców jak i wychowawcę.

§7. PROCEDURY COVID-19

Do świetlicy może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.

Uczniowie mogą być przyprowadzani do świetlicy i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. 

Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady:

1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,

dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,

dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,

opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, uczeń  zostanie odizolowany w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomi rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).

Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

W częściach wspólnych szkoły uczniowie noszą maseczki zasłaniające usta i nos, np. kiedy idą do toalety, stołówki, biblioteki, szatni.

Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.

W świetlicy uczniowie korzystają ze swoich przyborów. W szkole otrzymują materiały papiernicze, farby, plastelinę, włóczki, tkaniny, liście itp. Wykonanych prac nie zabierają do domu.

W salach świetlicowych nie ma zabawek, książek, puzzli, klocków.

Sale będą wietrzone co najmniej raz na godzinę.

Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.

Na boisku szkolnym i placu zabaw każda klasa izoluje się od innych grup tam przebywających.

Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, oraz w innych salach dydaktycznych. Środki do dezynfekcji rąk będą rozmieszczone w świetlicy w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla wychowanków pod nadzorem opiekuna.

Ograniczone zostają gry i zabawy kontaktowe.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pliki do pobrania

zał.1 Karta zgłoszenia 14.35 KB
26609